REGULAMIN STRONY

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

ZELNIKFOTO.PL

O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.zelnikfoto.pl (dalej jako: „Strona”) jest MATEUSZ ZELNIK, adres poczty elektronicznej: kontakt@zelnikfoto.pl, numer telefonu: (+48) 792 909 791 (dalej jako: „ZELNIKFOTO”, „Właściciel” lub „Administrator”).

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza Strona nie jest sklepem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży (oznacza to m. in. że reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do Właściciela po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Właściciela).

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Właściciel udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o prezentowanych usługach.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 • Dostęp do poczty elektronicznej.
 • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 70 lub wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Opera w wersji 64.0.3417.83 lub wyższej , Google Chrome w wersji 70 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej.
 • Zalecana rozdzielczość ekranu: 1920x1080.
 • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies.

 

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

 • za pomocą formularza kontaktowego widocznego na Stronie Internetowej;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kontakt@zelnikfoto.pl;
 • telefonicznie pod numerem: 792909791

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Na Stronie dostępne są następujące usługi elektroniczne: formularz kontaktowy, Zamów Rozmowę oraz Portfolio.

Korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po przejściu do zakładki „Kontakt” lub jednej z zakładek dotyczących zapytania o usługi Właściciela Strony, widocznych na Stronie Internetowe, podaniu danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe (imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu) oraz treści wiadomości i kliknięciu pola „Wyślij”.

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

Korzystanie z usługi elektronicznej Zamów Rozmowę możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) kliknięcia widocznego na Stronie Internetowej widgetu wskazującego na możliwość zamówienia rozmowy, wypełnieniu formularza zawierającego dane dotyczące zamawianej rozmowy, (3) kliknięcia pola „Zamów Połączenie”. W formularzu konieczne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących zamawianej rozmowy (w zależności od wybranego rodzaju rozmowy): numer telefonu, orientacyjna godzina oraz data rozmowy.

Usługa elektroniczna Zamów Rozmowę świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zamówienia rozmowy z pracownikiem Usługodawcy za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Usługi Elektronicznej przez Usługobiorcę.

Rozpoczęcie korzystania z Portfolio możliwe jest po jest po przejściu do zakładki „Portfolio” widocznej na górze Strony Internetowej – Portfolio jest dostępne dla wszystkich odwiedzających Stronę Internetową bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych, czy dokonywania innych czynności.

Korzystanie z Portfolio jest nieodpłatne i następuje po przejściu do odpowiednich zakładek Strony Internetowej. Portfolio zawiera zdjęcia autorstwa Właściciela Strony.

Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Portfolio poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, zdjęć, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

 • za pomocą formularza kontaktowego widocznego na Stronie Internetowej;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kontakt@zelnikfoto.pl;
 • telefonicznie pod numerem: 792909791